Jakie są dokumenty potrzebne do becikowego? Komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek?

autor Kamil Lubartowicz
147 x czytano

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać becikowe? Jakie dokumenty są do tego potrzebne?

Czym jest becikowe?

Becikowe to pomoc finansowa od państwa dla osób, którym urodziło się dziecko. Jest to jeden z dodatków do zasiłku rodzinnego. Wysokość takiego świadczenia wynosi 1000 zł na jedno dziecko. W przeciwieństwie do innych świadczeń rodzinnych, zapomoga ta jest jednorazowa. Jest też wolna od podatku dochodowego.

Kto może otrzymać becikowe?

Komu przysługuje takie świadczenie? Otóż ubiegać może się o nie matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny dziecka lub jego opiekun faktyczny, czyli osoba, która faktycznie sprawuję opiekę, pod warunkiem, że wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Żeby otrzymać zapomogę, muszą być też spełnione pewne określone warunki. Przysługuje ona tym rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Warunkiem otrzymania świadczenia jest zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

niemowlę pod kocykiem

Jakie dokumenty są potrzebne do becikowego?

Co potrzebne do becikowego? Oczywiście najważniejszy jest sam wniosek o przyznanie świadczenia. Należy go złożyć w instytucji ustalonej przez gminę – może to być na przykład urząd miasta lub gminy albo ośrodek pomocy społecznej.

W odpowiednim formularzu należy podać takie dane jak liczba członków rodziny aktualna na dzień składania wniosku. Chodzi tu o tych członków rodziny, którzy mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym, a więc w określonych przypadkach uwzględnić trzeba nie tylko partnera i dziecko, ale na przykład również swoich rodziców.

Dołączyć do wniosku trzeba kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał należy przedstawić do wglądu), a także wspomniane już zaświadczenie od lekarza lub położnej, potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Oczywiście zaświadczenia takiego nie dołącza się w sytuacji, gdy o wniosek ubiega się opiekun prawny lub faktyczny.

Kolejne niezbędne dokumenty to skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (załączamy kopię, a oryginał przedstawiamy do wglądu), pisemne oświadczenie, że becikowe nie zostało już pobrane na przykład przez drugiego rodzica, oraz dokumenty, które potwierdzą wysokość osiąganych dochodów.

Kiedy nie otrzymamy becikowego?

W jakich sytuacjach wniosek o przyznanie becikowego nie zostanie rozpatrzony pomyślnie? Oczywiście w sytuacji, gdy nie będą spełnione konieczne warunki. Becikowe nie zostanie wypłacone, jeśli matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu, a także jeśli świadczenie zostało już wypłacone drugiemu rodzicowi albo członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.

I jeszcze jedna sprawa. Wniosek o wypłatę becikowego należy złożyć w odpowiednim terminie, to jest do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia go opieką lub przysposobienia. Jeśli wniosek będzie złożony po upływie tego terminu, nie zostanie rozpatrzony pomyślnie.

podobne tematycznie

zostaw komentarz