Urlop wychowawczy – najczęstsze pytania i odpowiedzi

autor Adela Zakrzewska
272 x czytano

Urlop wychowawczy to uprawnienie pracownicze obojga rodziców oraz opiekunów prawnych, wynikające z przepisów zawartych w Kodeksie Pracy. Jest to przerwa w pracy, która pozwala na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Kto i na jakich zasadach może z urlopu wychowawczego skorzystać, jaki jest wymiar takiego urlopu, kiedy złożyć wniosek o jego udzielenie?

Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego?

Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik zatrudniony przez, co najmniej, okres 6 miesięcy. Do wymienionego czasu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy pracy. Bez znaczenia pozostaje długość przerw pomiędzy okresami zatrudnienia, wymiar czasu pracy, sposób rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia wliczany jest również czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Jaki jest wymiar urlopu wychowawczego?

Czas trwania urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Urlop ten może zostać podzielony na 5 części. Z uprawnienia mogą skorzystać zarówno matka jak i ojciec. Ważne, że jeden miesiąc przeznaczony jest wyłącznie dla rodzica, tego prawa nie można przenieść na drugiego opiekuna. Jeżeli wyłącznie jeden z rodziców zamierza wykorzystać urlop wychowawczy, urlop ten może trwać maksymalnie 35 miesięcy. Wyjątkami od tej zasady są sytuacje kiedy jeden z rodziców nie żyje lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej, uprawnienia wychowawcze zostały mu ograniczone lub zawieszone. Z urlopu wychowawczego rodzice mogą korzystać wspólnie, wtedy łączny czas trwania urlopu nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Do kiedy urlop wychowawczy?

Urlop może zostać wykorzystany do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko, na które został udzielony, ukończy 6 lat. Jeżeli rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym urlop przysługuje do ukończenia, przez nie, osiemnastego roku życia.

Jakie są warunki pozostawania na urlopie wychowawczym?

Głównym celem urlopu wychowawczego jest sprawowanie przez rodziców osobistej opieki nad dzieckiem. Jest to również warunek, który rodzice muszą spełnić w trakcie jego trwania. Jeżeli pracodawca uzyska informację o tym, że pracownik trwale zaprzestał osobistej opieki nad dzieckiem, może odwołać rodzica z urlopu wychowawczego.

Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Dokumentem uprawniającym pracodawcę do udzielenia urlopu rodzicowi jest wniosek pracownika. Wniosek musi zostać złożony w formie pisemnej, co najmniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu.

Ubezpieczenie pracownika w czasie urlopu wychowawczego

Przebywający na urlopie wychowawczym rodzic nie podlega ubezpieczeniu jako pracownik. Urlop ten stanowi odrębną podstawę do ubezpieczeń społecznych, a rodzic podlega ubezpieczeniu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym oraz zdrowotnym pod warunkiem, że nie posiada nabytego prawa do emerytury i renty. Nie może również posiadać innych tytułów, stanowiących podstawę, obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ochrona pracownika w czasie urlopu wychowawczego

Rodzic pozostający na urlopie wychowawczym objęty zostaje ochroną prawną, nie wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem, do dnia jego zakończenia. Oznacza to, że pracodawca nie może, w tym czasie, wypowiedzieć umowy o pracę. Wyjątkami od tej zasady są sytuacje kiedy dochodzi do rozwiązania stosunku pracy na mocy wypowiedzenia umowy przez pracownika, porozumienia stron, ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy lub następuje tzw. zwolnienie dyscyplinarne.

Urlop wychowawczy jest istotnym uprawnieniem pracowniczym, umożliwiającym rodzicom oraz opiekunom prawnym poświęcenie się opiece nad dzieckiem, przy zachowaniu ochrony prawnej i ubezpieczenia społecznego. Korzystaliście z tej możliwości?

podobne tematycznie

zostaw komentarz